Gwasanaeth Cerdd Ceredigion

Yng Ngheredigion mae ein bywydau yn cael eu cyfoethogi gan gerddoriaeth. Gall cymryd rhan mewn cerddoriaeth a gweithgareddau diwylliannol eraill yn cael effaith sylweddol ar ddatblygiad pobl ifanc. Yn ogystal â bod yn werthfawr ac yn bleserus ynddo'i hun, cymryd rhan mewn ensembles cerddorol rhoi'r cyfle i bobl ifanc y cyfle i ddatblygu sgiliau bywyd pwysig megis hunan ddisgyblaeth, hyder, cyfathrebu effeithiol a'r gallu i weithio mewn tîm.

Gwasanaeth Cerdd Ceredigion yn rhoi cyfle i gerddorion ifanc i gymryd rhan mewn:

  • Ensembles Wythnosol
  • Corau
  • Perfformiad
  • Cyflawni cymwysterau cerddorol
  • Cyrsiau preswyl

Gwasanaeth Cerdd Ceredigion yn anelu at helpu plant a phobl ifanc Ceredigion i ganfod eu talent.

Gwŷl Offerynnol Yr Urdd i Ysgolion Ceredigion

Dydd Iau 7 Mawrth 9.30yb – 8.00yh
Theatr Felinfach Dyffryn Aeron, SA48 8AF

Perfformiad Nesaf

Ysgolion Cynradd Ceredigion

Prom

Neuadd Fawr, Canolfan y Celfyddydau, Aberystwyth

Nos Fercher – 7.00yh
3 Gorffennaf 2019

Mynediad trwy docyn – £7

Plant Ysgol, Myfyrwyr
a Phensiynwyr – £4

Tocynnau i’w cael wrth y drws neu ymlaen llaw o CERDD YSTWYTH ABERYSTWYTH

Newyddion Diwetharaf

South Westerlies Cerddorfa Genedlaethol

Ar yr 21ain o Hydref, aeth fy mrawd, Steffan, a minnau i Fryste i chwarae fel rhan o'r South Westerlies Cerddorfa Genedlaethol. Buom yn ymarfer bob mis ers mis Ionawr, gan baratoi ar gyfer y cyngerdd.

NSPCC Cymru

Yn ystod ymweliad gan Countess Wessex, fe wnaeth tri aelod o Gerddorfa Ieuenctid Sir Ceredigion raglen o gerddoriaeth ysgafn i ddiddanu cynrychiolwyr a Ei Uchelder Brenhinol yn ystod cinio.

RWCMD

Cefais fy nghlyweliad ddechrau mis Chwefror yn y RWCMD i lawr yng Nghaerdydd. Cyrhaeddais yno ac fe'i croesawyd gan Alexandria. Fe'i cyfeiriodd ato a daeth â mi i mewn i'r ystafell ymarfer lle cynhesais i. Yna, fee s i mewn i'r ystafell glyweliad a chafwyd fy nghlyweliad. Roedd y panel i gyd yn groesawgar a chyfeillgar iawn a helpodd hyn I rhai nerfau orffwys.

Côr Ieuenctid Cenedlaethol Cymru

Dros gyfnod o 12 diwrnod ar ddechrau’r gwyliau haf buais i a 2 disgybl arall o Benweddig yn cynhrychioli Cymru yng Nghôr Ieuenctid Cenedlaethol Cymru.

Cerddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru

“Diolch i hyfforddiant staff gweithgar y Gwasanaeth Cerdd, rydw i a fy chwaer Mererid yn aelodau o Gerddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru

Clyweliadau Cerddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru - Ifan Llywelyn

Eleni bues i’n aelod o Gerddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru am y pumed tro – cefais le ar y ffidil am y ddwy flynedd gyntaf, ond ers hynny rwyf wedi bod ar y trombôn. Rwy’n hoffi’r ddwy adran – ond mae llawer mwy o ‘rests’ ar gael yn rhannau’r trombôns!

Côr Ieuenctid Cenedlaethol Cymru

Dros gyfnod o 12 diwrnod ar ddechrau’r gwyliau haf buais i a 2 disgybl arall o Benweddig yn cynhrychioli Cymru yng Nghôr Ieuenctid Cenedlaethol Cymru. Roeddwn I’n soprano yn y côr ,Guto Lewis a Tom Kendall yn denoriaid yn y côr.

Adroddiad Cwrs Gwanwyn NCO

Yn ystod mis Ebrill es i ar gwrs Cerddorfa Cenedlaethol Plant Prydain (National Children’s Orchestra of Great Britain) am 9 diwrnod.

Gŵyl Delynau Ryngwladol Cymru

Mae gyrfa gerddorol telynores ifanc o'r Borth yn mynd o nerth i nerth yn dilyn ei llwyddiant diweddar yn 3ydd Gŵyl Delynau Ryngwladol Cymru, a gynhaliwyd yng Nghaernarfon o'r 20ed i'r 26ain Ebrill.

Pwy 'di pwy

Rheolwr: Mr Geraint Evans

Llinynnau: Mrs Helen Williams | Mrs Jacky Hassan | Ms Cathryn Murray | Mrs Pauline Jones | Mrs Rachel Gregory

Telyn: Mrs Buddug Stephens | Ms Kay Davies

Chwythbrennau: Mr Chris Lockley | Miss Litona Harries | Mr Roger Briant | Mrs Sally Wilkins | Mrs Victoria Harwood

Pres: Mr Aidan Hassan

Offer Taro/Roc: Mr Mark Wenden

Llais: Ms Elinor Powell | Menna Griffiths

Manylion Cysylltu

Gwasanaeth Cerdd Ceredigion
Canolfan Rheidol
Rhodfa Padarn
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
SY23 3UE

(01970) 633 614
gwasanaeth.cerdd@ceredigion.gov.uk

facebook.com/Ceredigion.Music